สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ ปีงบประมาณ 2556
 

ลำดับ

ชื่องานวิจัย

นักวิจัย

คณะ/หน่วยงาน

ปีที่ได้รับงบ

แหล่งทุน

วันที่ส่งรายงาน

1.
กลยุทธ์การลดต้นทุนของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
นายธีรวิทย์ กาปัญญา
บริหารศาสตร์
2553
เงินรายได้
27-มิ.ย.-56
2.
การตรวจค้นจีโนมข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทยเพื่อหายีนต้านทานโรคเชื้อราใบไหม้ และปฏิกิริยาการตอบสนองของข้าวที่มียีนต้านทานต่อเชื้อราใบไหม้สายพันธุ์ต่าง ๆในประเทศไทย
ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม
เกษตรศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
30-ก.ค.-56
3.
การปรับปรุงพันธุ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งเพื่อเป็นไม้ประดับกระถาง
ผศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
เกษตรศาสตร์
2555
งบประมาณแผ่นดิน
11-ก.ย.-56
4.
การผลิตมะขามผงโดยการอบแห้งแบบโฟม
ดร.อภิญญา เอกพงษ์
เกษตรศาสตร์
2542
งบประมาณแผ่นดิน
14-ก.ย.-56
5.
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของเมืองอุบลราชธานี พ.ศ.2435-2520
สมศรี ชัยวณิชยา
ศิลปศาสตร์
2551
งบประมาณแผ่นดิน
28-ต.ค.-56
6.
การบำบัดอาร์ซินิคในน้ำโดยพืชน้ำ
ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
วิทยาศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
17-ต.ค.-56
7.
การพัฒนาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ลดมลพิษทางเสียง
ผศ.ดร.สุขอังคณา  ลี
วิศวกรรมศาสตร์
2551
เงินรายได้
15-ม.ค.-56
8.
การพัฒนาการผลิตลูกหินขัดข้าวแบบใหม่ที่ผลิตด้วยวัสดุขัดสีที่ผลิตในประเทศไทย
ผศ.ดร.สุขอังคณา  ลี
วิศวกรรมศาสตร์
2549-2550
งบประมาณแผ่นดิน
4-ก.พ.-56
9.
ระบบวิเคราะห์ในการประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอย่างรวดเร็วด้วยไบโอเซนเซอร์ชนิดใหม่
ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย 
วิทยาศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
12-มี.ค.-56
10.
ฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดสมุนไพรไทยต่อเชื้อ  Burkholderia pseudomallei
นางภาวนา พนมเขต 
วิทยาลัยแพทย์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
2-พ.ค.-56
11.
การพัฒนาต้นแบบแพขุดซากไม้ใต้น้ำ
ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
วิศวกรรมศาสตร์
2554
เงินรายได้
15-พ.ค.-56
12.
การพัฒนาสีย้อมไวแสงสารอินทรีย์โครงสร้าง D-pi-A โดยใช้เทคนิคทางเคมีคำนวณควบคู่กับการทดลอง สำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงประสิทธิภาพสูง
ผศ.ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์
วิศวกรรมศาสตร์
2555
สกอ.
22-พ.ค.-56
13.
การพัฒนาไบโอแคโทดและไบโอแอโนชนิดใหม่โดยใช้เอนไซม์เพื่อการประยุกต์ใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพ
ดร.มะลิวรรณ อมตธงไชย 
วิทยาศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
22-พ.ค.-56
14.
การสังเคราะห์หน่วยโครงสร้างไทโอไกลโคไซด์สำหรับสารโอลิโกแซคคาร์ไรด์
ดร.ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
วิทยาศาสตร์
2551
เงินรายได้
22-พ.ค.-56
15.
การพัฒนาระบบจมูกอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจำแนกพันธุ์กระเทียม
ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
วิศวกรรมศาสตร์
2554
เงินรายได้
26-พ.ค.-55
16.
การวินิจฉัยการสร้างเอนไซม์เบต้าแลคตาเมส ชนิดฤทธิ์ขยายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei  ที่พบในโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์
นางภาวนา พนมเขต 
วิทยาลัยแพทย์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
28-พ.ค.-56
17.
การศึกษาจุดเหมาะสมของการซ่อมบำรุงคานคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวัสดุคอมโพสิต
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย
วิศวกรรมศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
27-พ.ค.-56
18.
การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยากึ่งวิวิธพันธุ์ชนิดใหม่ที่มีโพลิเมอร์แป้งอะไมโลสสูงเป็นตัวรองรับอนุภาคโลหะแทรนซิชันนาโนและศึกษาประสิทธิภาพในการเร่งปฏิกิริยาคู่ควบ ซูซูกิ-มิยาอุระ
ดร.เสนอ ชัยรัมย์
วิทยาศาสตร์
2554-2555
สกว.
10-มิ.ย.-56
19.
ชุดปฏิบัติการเคมีย่อส่วนเพื่อเสริมทักษะการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์และความเข้าใจเชิงมโนมติสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร
วิทยาศาสตร์
2554-2556
สกว.
10-มิ.ย.-56
20.
ลิแกนด์ P-Heterocyclic ที่มีความหนาแน่นอิเลคตรอนสูง: การสังเคราะห์และการนำไปประยุกต์ในปฏิกิริยา Pd-catalyzed cross-coupling เพื่อสร้างพันธะ C-C, C-N, C-S และ C-O
ดร.กิตติยา วงษ์ขันธ์ 
วิทยาศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
28-มิ.ย.-56
21.
การหมักของเสียที่ได้จากโรงงานแปรรูปไก่ โรงงานผลิตสุรา และกระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ 
ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์
วิทยาศาสตร์
2551
งบประมาณแผ่นดิน
24-ก.ค.-56
22.
การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ลวดนาโนชนิดสีย้อมไวแสง โดยมีพอร์ไพรินชนิดใหม่เป็นสีย้อมไวแสง
รศ.ดร.วินิช พรมอารักษ์
วิทยาศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
24-ก.ค.-56
23.
การศึกษาองค์ประกอบของยีน Fatty acyl desaturase และ elongaseในรูปแบบ cDNA และการแสดงออกของยีนที่ตอบสนองต่อกรดไขมันจากพืช ในการกระตุ้นการสร้างกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูงในปลาเทโพ (Pangasius larnaudii)
 
เกษตรศาสตร์
2555
สกอ.
16-ส.ค.-56
24.
การออกแบบ  สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
ดร.ทรงสุภา พุ่มชุมพล
วิศวกรรมศาสตร์
2555
งบประมาณแผ่นดิน
10-ก.ย.-56
25.
การอบแห้งสูญญากาศร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ผศ.ดร.อำไพศักดิ์ ทีบุญมา
วิศวกรรมศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
10-ก.ย.-56
26.
การพัฒนาการกักเก็บสารสกัดจากสมุนไพรพื้นบ้านไทยในอนุภาคขนาดนาโน เพื่อใช้รักษาผมหงอกก่อนวัย
ภญ.รศ.ดร.อรัญญา มโนสร้อย
เภสัชศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
8-ต.ค.-56
27.
การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมที่เป็นตัวประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
ตะวันฉาย โพธิ์หอม 
วิศวกรรมศาสตร์
2555
งบประมาณแผ่นดิน
9-ต.ค.-56
28.
การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์สารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนักด้วยมัลติเอนไซม์ไบโอเซนเซอร์ในระบบการวิเคราะห์ของการไหล
อัญชลี สำเภา 
วิทยาศาสตร์
2554
งบประมาณแผ่นดิน
15-ต.ค.-56
29.
การแยกและศึกษาคุณสมบัติของไลติกเฟจที่ทำลาย Lactococcus lactis RP359 ซึ่งเป็นหัวเชื้อในการหมักเค็มบักนัด
ปาริชาติ พุ่มขจร
วิทยาศาสตร์
2555
งบประมาณแผ่นดิน
15-ต.ค.-56
30.
 การเตรียมและศึกษาสมบัติแผ่นเส้นใยโครงร่างขนาดนาโนจากสารละลายไหมด้วยวิธีอิเล็คโตรสปันนิ่ง เพื่อการประยุกต์ใช้ในชีววิทยาทางการแพทย์
สายันต์ แสงสุวรรณ
วิทยาศาสตร์
2553
งบประมาณแผ่นดิน
1-พ.ย.-56
31.
ความสัมพันธ์ของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พลากร สืบสำราญ
วิทยาลัยแพทย์
2553
เงินรายได้
16-พ.ค.-56
32.
การตรวจหาเชื้อเอ็นการเทอโรคอกคัสที่ดื้อยา ที่แยกได้จากแมลงวันบ้านและแมลงวันหัวเขียวที่จับจากบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของมนุษย์ในจังหวัดอุบลราชธานี
ดร.ธารินี ไชยวงศ์
วิทยาลัยแพทย์
2556
สกอ.
1-ก.ย.-56
33.
บทบาทของอาเซียนด้านการจัดการความมั่นคงภายในภูมิภาค
น.ส.วิศรา ไกรวัฒนพงศ์
รัฐศาสตร์
2554
เงินรายได้
11-มิ.ย.-56
34.
 การศึกษาทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติศาสตร์เรื่องคำศัพท์ร่วมเชื้อสายไทย-จีน ในภาษาไทยถิ่นอีสาน
ผศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ
ศิลปศาสตร์
2554
เงินรายได้
26-ก.ย.-56
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,329 ครั้ง