สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2556


สารบัญ

 
การเตรียมอนุภาคพอลิ(เมทาคริลิคแอซิด - บล็อก - สไตรีน) ด้วยรีเวอร์สซิเบิล เชน ทรานสเฟอ แคตตาลิส ในกระบวนการสังเคราะห์แบบอิมัลชัน
Preparation of poly(methacrylic acid -b-styrene) by reversible chain transfer catalyzed emulsion polymerization
ชุตินันท์ สุขสวัสดิ์ ธวัชชัย บุญชูวงศ์ มาซาโยชิ โอกุโบะ ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และอมร ไชยสัตย์
 
การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของธุรกิจสปา กรณีศึกษาเขตบางรักและเขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Environmental Standard and  Safety Assessment  of  Spas business. Case Study at Bangrak and Wattana district, Bangkok
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์ และ วชิระ  สิงหะคเชนทร์
 
การศึกษาผนังเก็บรังสีอาทิตย์สำหรับการทำน้ำร้อนอย่างง่าย และการระบายอากาศแบบธรรมชาติของบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้น
Study of Solar Collector Wall for Domestic Hot Water and Natural Ventilation of a Model House under Tropical Climate
ปรีดา จันทวงษ์ และ พิสุทธิ์ แท่นทอง
 
ผลการปรับปรุงและพัฒนาแบบประเมินภาวะถอนพิษสุรา โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
Result of adaptation and development of Prasri Alcohol Withdrawal scale (PAWS)
อัครเดช กลิ่นพิบูลย์ พิศวาท ศรีสอนและ อมราภรณ์ ฝางแก้ว
 
จุลกายวิภาค และจุลกายวิภาคเคมีบางระบบของด้วงน้ำมัน Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880) เพศเมีย ส่วนท้าย 
Identification of some organ by histology and histochemistry of femaleblisterbeetles,Epicauta waterhousei (Haag-Rutenberg, 1880): the abdominal part
กาญจนา ลังกาวงค์ ศิลปชัย เสนารัตน์ นราธิป จันทรสวัสดิ์ ปิยากร บุญยังและ พิสิษฐ์ พูลประเสริฐ
 
ระบบโฟลอินเจคชันสำหรับตรวจวัดกลูโคสแบบแอมเพอร์โรเมทรีที่ขั้วไฟฟ้ากลาสซีคาร์บอนที่ดัดแปรด้วยวัสดุเชิงประกอบของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นที่มีหมู่อะมิโน-เฟอร์โรซีน-โบวีนซีรัมอัลบูมิน-กลูโคสออกซิเดส
Flow Injection System forAmperometric Detection of Glucose UsingMWCNTs-NH2-FcCHO-BSA-GOx Nanocomposite Modified Glassy Carbon Electrode
เอื้องพร  สมพงษ์ และ มะลิวรรณ อมตธงไชย
 
การวิเคราะห์ปริมาณกรดซาลิไซลิกในตัวอย่างยาด้วยเทคนิคแสควร์-เวฟโวลแทมเทรีโดยใช้ขั้วไฟฟ้าไส้ดินสออย่างง่าย
Square-wave voltammetric determination of salicylic acid content in pharmaceutical products using a simple pencil lead electrode
จุฑามาศ บุญตั้งแต่ง จินตนา ดิฐกุลชัยมงคล และศศิธร มั่นเจริญ
 
บัวบก: สมุนไพรมากคุณประโยชน์
Centella asiatica (Linn.) Urban: A Greatly Useful Herb
จันทรพร ทองเอกแก้ว
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง