สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    งานบริหารทั่วไป
แผนผังกระบวนการงานสารบรรณของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
 > แผนผังกระบวนการงานสารบรรณของสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
 
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
> คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
> แหล่งอ้างอิงคำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์
> ตารางเปรียบเทียบการตั้งค่าเมื่อพิมพ์โดยเครื่องพิมพ์ดีดกับโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์
> ตัวอย่างหนังสือภายนอก 1 2
> ตัวอย่างหนังสือภายใน 1
 
รูปแบบและแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดทำบันทึกข้อความภายในเสนอผู้บริหาร
> รูปแบบและแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดทำบันทึกข้อความภายในเสนอผู้บริหาร พร้อมตัวอย่าง และข้อชี้แจง
 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,754 ครั้ง