สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee : IBC)

     

       ปัจจุบันหน่วยงานสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยได้มุ่งเน้นงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ และการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์อย่างกว้างขวาง เช่น การผลิตเวชภัณฑ์ เภสัชภัณฑ์ ถนอมและแปรรูปอาหาร การผลิตพืชและสัตว์ทางการเกษตร ฯลฯ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงทางชีวภาพและเชื้อโรคในสิ่งแวดล้อมขึ้นกับนักวิจัยในห้องปฏิบัติการ สถานีฝึกทดลองพืชและสัตว์ ส่งผลถึงความปลอดภัยของนักวิจัยเอง ผู้ช่วยนักวิจัย ชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ อันเป็นปัญหาที่จำเป็นต้องมีการจัดการที่เหมาะสม

         ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน พรบ.เชื้อโรคและสัตว์พิษ และ ร่าง พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (Institutional Biosafety Committee-IBC) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขึ้นมา เพื่อพิจารณา คัดกรอง ดูแล ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ในงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อนักวิจัยในห้องทดลอง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูแลตรวจสอบงานวิจัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ GMO (Genetically modified organisms) การรักษาผู้ป่วยโดยการตกแต่งยีน เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน ดังรายชื่อต่อไปนี้

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ                                                          คณะอนุกรรมการด้านความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ                                                                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  จึงวัฒนตระกูล ประธานกรรมการ ดร.ปรีดา  ปราการกมานันท์     ประธานกรรมการ       
ดร.ปรีดา ปราการกมานันท์ รองประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต กรรมการ นางสาวณัฐยา  พูนสุวรรณ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีพร  เกตุงาม กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์  อัมพุช กรรมการ
ดร.อัจฉรา  จุฑาเกตุ กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักเกียรติ จิตคติ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ กรรมการ นางสาวสิริวรัญญา ศรีษาคำกุลวัฒน์ กรรมการ
ดร.กุสุมา  จิตแสง กรรมการ นางสาวยุภารัตน์  เครือวงษา            กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาจารีย์  ทองงอก กรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษณา พัวเพิ่มพูนศิริ   กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลย์ชิญาภัท อริยะเชาว์กุล กรรมการ นางสาวเมทินี  มาเวียง กรรมการ
นางศศิธร  หล่อเรืองศิลป์ กรรมการ นางสาวจำนงค์  จันทะสี   กรรมการ
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี กรรมการ หัวหน้า สนง.ไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ กรรมการ
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ เลขานุการ นายสุภวัฒน์ โสวรรณี กรรมการ
    นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ เลขานุการ

กระบวนการพิจารณารับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณารับรองการอนุมัติให้ดำเนินการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

 
กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"
          คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี ทุก 3 เดือน ดังนี้
 
         รอบวาระการประชุม                                         กำหนดประชุม                        
     ครั้งที่   1/2559      สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4  ของเดือนพฤศจิกายน
ครั้งที่  1/2560 สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4  ของเดือนมีนาคม
ครั้งที่   2/2560 สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4  ของเดือนมิถุนายน
ครั้งที่   3/2560 สัปดาห์ที่ 3 หรือ 4  ของเดือนกันยายน
 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
 
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 131,649 ครั้ง