สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 


     การทำวิจัยในคน หมายถึง กระบวนการศึกษาที่เป็นระบบเพื่อให้ได้มาซื่อความรู้ด้านสุขภาพหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ได้กระทำต่อร่างกายหรือจิตใจของอาสาสมัครในการวิจัย หรือที่ได้กระทำต่อเซลล์  ส่วนประกอบของเซลล์  วัสดุสิ่งส่งตรวจ  เนื้อเยื่อ  น้ำคัดหลั่ง  สารพันธุกรรม  เวชระเบียนหรือข้อมูลด้านสุขภาพของอาสาสมัครในการวิจัย และให้หมายความรวมถึงการศึกษาวิจัยทางสังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  (คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : 2555)  โดยผู้วิจัยต้องคำนึงถึงสิทธิ ศักดิ์ศรีและความปลอดภัยของอาสาสมัครในโครงการวิจัย ว่าเมื่ออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยแล้วจะได้รับการปกป้อง คุ้มครอง หรือการได้รับค่าตอบแทน ค่าชดเชย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาสาสมัครได้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่เกี่ยวข้องว่า ผู้วิจัยได้วางแผนการดำเนินงานอย่างรอบคอบและปกป้อง คุ้มครองอาสาสมัครในโครงการวิจัย ตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มีจำนวน 13 ท่าน ดังนี้
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้องเล็ก คุณวราดิศัย ประธานกรรมการ
แพทย์หญิงศุทธินี ธิราช รองประธาน
แพทย์หญิงพัชรี พรรณพานิช กรรมการ
นายพลากร สืบสำราญ กรรมการ
นางทักษิณ พิมพ์ภักดิ์ กรรมการ
นางสาวเกสร สายธนู กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวดี กงเพชร กรรมการ
ดร.เนตรดาว เถาถวิล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย วรรณเลิศสกุล กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) กาญจนา ทองทั่ว กรรมการ
นายนภพา พันธุ์เพ็ง กรรมการ
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี กรรมการ
นางสาวนิตยศรี วงศ์สุวรรณ เลขานุการ

กระบวนการพิจารณาให้การรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ข้อกำหนดของการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
        1.  โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมฯ ต้องเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้         

2.  โครงการวิจัยที่ยื่นขอรับรองจริยธรรมฯ ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

3.  โครงการวิจัยที่ไม่ต้องเข้าขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 


 

เอกสารประกอบการยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัย (ต้องเป็นโครงการวิจัยที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ) จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาตามที่กําหนดในแบบตรวจสอบเอกสาร  UBU-REC 01-07  โดยส่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (CD) และรูปแบบเอกสาร  ดังนี้

(1) ข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบแหล่งทุนหรือต้นสังกัด/หน่วยงานกำหนด

(2) แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจาก คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU-REC 01-10)   ตัวอย่าง

(3) แบบตรวจสอบเอกสาร (UBU-REC 01-07)

(4) แบบพิจารณาความเสี่ยงในการประเมินโครงการ (UBU-REC 02-07)

(5) แบบคำชี้แจงสำหรับอาสาสมัครที่ร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้

      5.1  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 02-10)

      5.2  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7ปี (UBU-REC 04-10)

      5.3  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13ปี  (UBU-REC 06-10)  และสำหรับผู้ปกครองของผู้เยาว์ (UBU-REC 07-10)

      5.4  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี  (UBU-REC 09-10)

      5.5  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 11-10)

(6) แบบยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ตามความเหมาะสมของโครงการวิจัย ดังนี้

      6.1  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์และสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง (UBU-REC 03-10)

      6.2  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 7ปี (UBU-REC 05-10)

      6.3  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 7-13ปี(UBU-REC 08-10)

      6.4  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่เป็นผู้เยาว์อายุระหว่าง 14-17 ปี (UBU-REC 10-10)

      6.5  สำหรับผู้เข้าร่วมวิจัยที่มิใช่ผู้เยาว์ แต่ไม่สามารถให้ความยินยอมได้ด้วยตนเองเนื่องจากเจ็บป่วยทางจิต (Mental illness), สติสัมปชัญญะบกพร่อง (UBU-REC 12-10)

(7) หากโครงการวิจัยต้องการใช้ข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย ให้ปรากฏในขั้นตอนการทำงานว่า “ได้ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูล” หรือ แนบให้หลักฐานการขอใช้ข้อมูลหนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลเวชระเบียนผู้ป่วย หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น

(8) เอกสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ ร้องขอเพื่อประกอบการพิจารณา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึกของผู้วิจัย หนังสือขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลทางราชการ เป็นต้น

หมายเหตุ*   ผู้วิจัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ภายใน  3042   หรือ  rec55ubu@gmail.com


 

กำหนดการ "การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

          คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดการประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่ยื่นขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน โดยกำหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการฯ ประจำปี ทุก 3 เดือน คือ วันพฤหัสบดีในสัปดาห์แรกของเดือนตามรอบ 
ทั้งนี้ อาจมีการประชุมพิเศษนอกเหนือจากที่กำหนด หากมีวาระเร่งด่วน  
       รอบวาระการประชุม                                   วัน / เดือน / ปี                     
ครั้งที่ 1/2560 8  กุมภาพันธ์  2560
ครั้งที่ 2/2560 5  เมษายน  2560
ครั้งที่ 3/2560 7  มิถุนายน  2560
ครั้งที่ 4/2560

6  กันยายน  2560

ครั้งที่  5/2560

6  ธันวาคม  2560

 

 

เอกสาร แนะนำการวิจัยในมนุษย์


เวบไซต์แนะนำ


..:: สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 0-4535-3042 โทรสาร 0-4528-8508 ::..

last update : 30 May 2013

Free Website Counters
since 1 June 2013
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 131,837 ครั้ง