สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556


ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

สารบัญ
 
ผลของกรดแอลฟาแนฟทาลีนอะซีติกและไทเดียซูรอนต่อการเจริญของต้นกล้าผักกวางตุ้งที่ปลูกในทรายปนเปื้อนเอนโดซัลแฟน-ซัลเฟต (Effects of Alpha-naphthalene Acetic Acid and Thidiazuron on Brassica chinensis Seedling Growth in Sand Contaminated with Endosulfan-sulfate)
ขนิษฐา สมตระกูล และ มาลียา เครือตราชู
 
สมบัติพื้นฐาน ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ตัวนำยวดยิ่ง (Theories of Fundamental Properties and Applications of Superconductors)
ฐิติพงศ์ เครือหงส์
 
การแปลความหมายคลื่นไหวสะเทือนสำหรับการสำรวจปิโตรเลียม : ปัญหาจากหินกักเก็บชั้นหินบางและแนวทางแก้ไข (Seismic Interpretations for Petroleum Exploration : A Problem and Solution for thin Bed Reservoirs)
ปิยพงษ์ เชนร้าย
 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจับและการเลือกจับของอวนติดตา (Factors Influencing Catching Efficiency and Selectivity of Gillnets)
ร่วมฤดี พานจันทร์
 
การตรวจสอบคุณภาพและคัดแยกเมล็ดธัญพืชด้วยเครื่องจักรกลวิทัศน์ (Quality inspection and sorting cereal grain by machine vision )
ศิริลักษณ์ วงศ์เกษม
 
สมบัติของแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด 60/70 ปรับปรุงด้วยผงยางรถยนต์และโพลีเมอร์ชนิด SBS (Properties of Asphaltic Cement Grade 60/70 Modified with Crumb Rubber and SBS Polymer)
สุดนิรันทร์ เพชรัตน์
 
การพัฒนาเครื่องมือวัดจุดหลอมเหลวของสสารที่มีความแม่นยำสูงในช่วงอุณหภูมิ 25 - 500 ºc (DevelopingHigh Precision Instrumentation for melting point measurement of material from 25 ºc to 500 ºc )
โสพล บุตรงาม,วิเชียร ผิวบาง,สายชล พิมพ์มงคล,สุพล สำราญ,สุภชัย หาทองคำ,ขวัญฟ้า มหาสิทธิ์,อุดม ทิพราช และจารุวัฒก์ ทองมูล
 
ความสวยงามวางนัยทั่วไป : ผลคูณของจำนวนที่เลขเรียงกันเพิ่มขึ้นจากเลข 1 ไปทางซ้ายกับเลข 9 (Generalized Beauty: The Product of the Arranged Number by Increasing from Number 1 to the Left and the Number 9)
อภิสิทธิ์ เมืองมา และ อัยเรศ เอี่ยมพันธ์
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,755 ครั้ง