สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ยุทธศาสตร์ ด้านการบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
 

ประเด็นยุทธศาสตร์

ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เป้าประสงค์

ประชาชน ชุมชน และสังคม ได้รับการบริการวิชาการที่นำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแก้ปัญหาและพัฒนาเชิงพื้นที่ ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และสอดคล้องกับนโยบายของประเทศ  

กลยุทธ์/มาตราการในการดำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ

มาตรการ  (1)   จัดทำแผนบริการวิชาการ

- พัฒนาฐานข้อมูลพื้นฐาน ปัญหา และความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น

- สำรวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดทำแผนที่ (mapping) ความเชี่ยวชาญของพื้นที่ บุคลากร  เครือข่าย (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

                             (2)   พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 

มาตรการ  (1)   จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่   โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

                       (2)   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือองค์ความรู้


กลยุทธ์ที่ 3  ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรการ (1)   จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย  การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่


กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนางานบริการทางการแพทย์ในระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

มาตรการ (1)   พัฒนาเครือข่ายในระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ (Area Based system) 

    (2)   ประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการระบบสุขภาพ


กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการดำเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มาตรการ  (1)   จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรระยะสั้น

- หลักสูตรสำหรับคนวัยทำงาน

- หลักสูตรสำหรับผู้สูงวัย

- หลักสูตรดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการ

- อื่นๆ

  (2)   นำผลงานวิจัย นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

  (3)   บริการทางการแพทย์และสุขภาพ

- โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

- ร้านยาของคณะเภสัชศาสตร์

(4)   ศูนย์ทดสอบวิชาชีพ

(5)   บริการตรวจวิเคราะห์ต่างๆ

- ศูนย์เครื่องมือกลาง

- ศูนย์ทดสอบวัสดุ

- ศูนย์สอบเทียบ

- ศูนย์โครโมโซม

- ศูนย์วิเคราะห์น้ำดื่ม

- ศูนย์ให้คำปรึกษา

(6)   จัดตั้งศูนย์บริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,768 ครั้ง