สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    กลยุทธ มาตรการด้านบริการวิชาการแก่สังคม
 
กลยุทธ์การบริการวิชาการ
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน
 
มาตรการ
มาตรการ 1. :พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการ
บูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน
มาตรการ 2. :สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม
มาตรการ 3. :ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น
มาตรการ 4. :ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
มาตรการ 5. :เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชนและชุมชน
 
 
นโยบายการให้บริการวิชาการตามยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            จากกลยุทธ มาตรการและเกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่คณะและมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งระดับยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การประคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่สังคม  จึงได้กำหนดนโยบายการดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อให้มีความชัดเจนเห็นผลเป็นรูปธรรม สร้างประโยชน์และผลกระทบด้านบวกแก่ชุมชน สังคมในพื้นที่ มหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชนและชุมชน โดยยึดแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ  มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs / OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ภาคธุรกิจเอกชน
3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีแก่ชุมชน  ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย  การจัดการสิ่งแวดล้อม 
4. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้แก่ชุมชน ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 86,125 ครั้ง