สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2551


ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม พ.ศ.2551

สารบัญ

 
การศึกษาชนิดและปริมาณของกรดไขมันเนื้อไก่ ( A Study of the Type and Amount of Fatty Acid in Chicken Meat )
ถนอม ทาทอง,สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สวรรค์,ประสาน ตังควัฒนา และจันทนี อุริยะพงศ์สวรรค์
 
การนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในท้องถิ่นมาใช้เพื่อพัฒนาการเพาะเห็ดฟางในโรงเรียน
(Developmrnt of Indoor Cultivation of Straw Mushrooms by Agricultural Residues)
อุทัย อันพิมพ์และบุญส่ง เอกพงษ์
 
ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนฟีโบนัชชีกับจำนวนลูคัส (The Relationship Between Fibonacci Numbers and
Lucas Numbers )
มนตรี ทองมูล
 
การรวบรวมข้อมูลสำหรับสร้างฐานข้อมูลในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Data Collection for Building a Geographic Information Systems Database)
ธีระ ลาภิศชยางกูล
 
ความสึกหรอและสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่ใช้น้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันทอดแล้วเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว (A Long Term Test of Wear and Engine Performance in a Small Diesel Engine Using Biodiesel Obtained from Used Frying Oil as Fuel)
กุลเชษฐ์ เพียรทอง,กิติพงษ์ เสถียรเสาวภาคร์,อิทธิพล วรพันธ์และ วิระพันธ์ สีหานาม
 
ผลกระทบของอัตราส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลผสมเอทานอลต่อสมรรถนะและการปล่อยสารมลพิษในเครื่องยนต์ดีเซลหมุนเร็ว (The Effiect Ratio of Biodiesel-Ethanol Blends for Preformance and Emission in High Speed Diesel Engines)
อิทธิพล วรพันธ์ ,กุลเชษฐ์ เพียรทองและประชาสันติ ไตรยสุทธิ์
 
การจำลองลักษณะของการพาความร้อนแบบธรรมชาติในน้ำมันความหนืดสูงโดยใช้วิธีการคำนวณของไหลเชิงพลศาสตร์ (Simulation of Natural Convection Heat Transfer in High Viscosity Oil Using CFD)
วัชรายุทธ ลำดวน และ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
 
มนุษย์ตัวการสำคัญทำให้เกิดสถาวะโลกร้อน (Humans : the Most Important Producers of Global Warming)
อัญญรัตน์ สุขสิงห์
 
สารทุติยภูมิและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชสกุลชงโค (Secondary Metabolites and Pharmacological Activities of Baubinia Genus Plants)
ระวิวรรณ แก้วอมดวงศ์
 
พัฒนาการความร่วมมือในอาเซียน : จากปฏิญญาสู่กฎบัตร (Development of the ASEAN Cooperration : From Declaration To Charter)
ศุภชัย วรรณเลิศสกุล
 
การระดมเงินทุนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในประเทศไทย (Fund Raising in Public Higher Education Institutions in Thailand)
อัจฉรา วัฒนาณรงค์
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตกออกของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Factors Affecting Drop-out of Undergraduate Syudents of Ubon Rajathanee University)
มะลิวัลย์ สินน้อย
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,753 ครั้ง