สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2558 สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor =0.067 yes


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1* 
กลุ่มที่ 1 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสูฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้
 
สาขาที่รับตีพิมพ์

1. มนุษยศาสตร์

2. สังคมศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. รัฐศาสตร์

5. บริหารศาสตร์

6. สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
กำหนดตีพิมพ์เผยแพร่   ปีละ 2 ฉบับ

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
 
E-journal

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2558 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

 
การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์
บทความที่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยว้ข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 

 

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรณาธิการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี ศรีคำ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
กองบรรณาธิการ    
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปิยนาถ บุนนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ปรีชา  เปี่ยมพงศ์สานต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ณรงค์ อาจสมิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.กฤตยา อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
ฝ่ายบริหารจัดการ    
นายสุภวัฒน์  โสวรรณี  
Mr. Robert  Tremayne  
นางสาวณัชชา  อักษรศรี  
นางสาวกมลชนก  สุดหอม  

 
การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้
1. ส่งต้นฉบับบทความ (สามารถได้ศึกษาจากเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียน)
2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ
3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้
 
กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
 
Download แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับผู้เขียน

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ


 
ที่อยู่ติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353035 โทรสาร 045-353042 โทรศัพท์ภายใน 3035
ubusocj@ubu.ac.th
ฝ่ายจัดการวารสาร: นางสาวกมลชนก  สุดหอม และ นางสาวณัชชา  อักษรศรี
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 65,728 ครั้ง