สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 

วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 


วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้
 
สาขาที่รับตีพิมพ์

1. มนุษยศาสตร์

2. สังคมศาสตร์

3. นิติศาสตร์

4. รัฐศาสตร์

5. บริหารศาสตร์

6. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
กำหนดตีพิมพ์ผยแพร่   ปีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน
ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม
 
การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์
บทความที่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยว้ข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 

การส่งผลงานเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์
ผู้สนใจส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โปรดจัดส่งข้อมูลดังนี้

1.แบบเสนอต้นฉบับ

2. ไฟล์ต้นฉบับผลงานทางวิชาการ ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบที่วารสารกำหนด โดยศึกษาจาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน

เอกสารทั้งหมดสามารถส่งทางอีเมล์ได้


กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บรรณาธิการ    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัชรี ศรีคำ
     
กองบรรณาธิการ    
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร.ศิราพร ณ ถลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร.พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พิชยศักดิ์ หรยางกูร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ปิยนาถ บุนนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์สมใจ นิ่มเล็ก ราชบัณฑิตยสถาน
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดร.ณรงค์ อาจสมิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สิริวงษ์ หงษ์สวรรค์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุระ วุฒิพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ศุภชัย วรรณเลิศสกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.กฤตยา อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
ฝ่ายบริหารจัดการ    
นายสุภวัฒน์ โสวรรณี    
Mr. Robert Tremayne    
นางสาวณัชชา อักษรศรี    

ข่าวประชาสัมพันธ์ 
ประกาศรายชื่อวารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้
1. ส่งต้นฉบับบทความ (ศึกษาจากเอกสาร เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน)
2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ
3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้
 
Download แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับผู้เขียน

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ


E-jounal
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557 
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

ที่อยู่ติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353035 โทรสาร 045-288508 โทรศัพท์ภายใน 3035
anatcha2010@gmail.com
ฝ่ายจัดการวารสาร: นางสาวณัชชา อักษรศรี หรือ นางสาวนวลอนงค์ โพธิ์ศรี
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 21,481 ครั้ง