สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560 สำหรับวารสารสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ yes
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor =0.241   รายละเอียด


วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1* 

กลุ่มที่ 1 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสูฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) 


เข้าสู่ระบบ  yes
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้
2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้
 
ขอบเขตวารสาร
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic articles) ในสาขา มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
ลักษณะของบทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review) อย่างน้อยบทความละ 2 คน โดยปกปิดชื่อผู้แต่ง และชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Double blinded) 
 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ
  • ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 
  • ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม
        และฉบับพิเศษ (Special issue) 1 ฉบับต่อปี  เผยแพร่กรกฎาคม-ธันวาคมม
 
E-journal 
ISSN 2228-8244
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

 
 

 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561
 

 
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 

ปีที่ 8 ฉบับพิเศษตุลาคม 2560 อาเซียน: แรงงานกับการพัฒนา

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560 


ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2560

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2559 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2558 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2558 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2557

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2557

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2556

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2554

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2554

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม - ธันวาคม 2553

 
 การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์
            กองบรรณาธิการวารสารมหาวิทยาลัย มีความยินดีของเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจ  ส่งบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ซึ่ง
บทความที่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) จำนวน 2 ท่าน ที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญตรงตามสาขาของบทความ
และมีรูปแบบการพิจารณาแบบ Double-Blinded

ประเภทบทความที่เปิดรับ  มีดังนี้ 
                     1) บทความวิจัย (Research Article) 
                     2) บทความวิชาการ (Academic Article)  
การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้
1. ส่งต้นฉบับบทความ (สามารถได้ศึกษาจากเอกสาร คำแนะนำสำหรับผู้เขียน)
2. ส่ง แบบเสนอต้นฉบับ
3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน
4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้
Download แบบฟอร์มต่าง ๆ     อัพเดทล่าสุด  
สำหรับผู้เขียน
คำแนะนำสำหรับผู้เขียน
แบบเสนอต้นฉบับ
แบบแจ้งผลการพิจารณา และชี้แจงการแก้ไขบทความวิชาการและบทความวิจัย
 
สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบแจ้งผลการพิจารณา และชี้แจงการแก้ไขบทความวิชาการและบทความวิจั



รายชื่อกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บรรณาธิการ    
รองศาสตราจารย์ ดร. รุ่งรัศมี บุญดาว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
กองบรรณาธิการ    
หน่วยงานภายนอก    
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สิทธิ์ บุตรอินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. ปิยนาถ บุนนาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. ศิราพร ณ ถลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์วิบูลย์ ลี้สุวรรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์พิชัยศักดิ์ หรยางกูร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศาสตราจารย์วิทิต มันตราภรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ ดร. พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอำนวย มหาวิทยาลัยธรรมศศาสตร์
ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์เพ็ญศรี เจริญวานิช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ศรีสันติสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ปฐม หงส์สุวรรณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงเดือน พิณสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์  ปัญญาแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา     ศิริผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.ปรีชา เปี่ยมพงษ์ศานต์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ดร.ณรงค์  อาจสมิติ มหาวิทยาลัยมหิดล
     
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
รองศาสตราจารย์สมหมาย ชินนาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รองศาสตราจารย์ ดร. กนกวรรณ มะโนรมย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย นิลอาธิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุระ วุฒิพรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร พรไตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิ่นวดี     ศรีสุพรรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศรี ชัยวณิชยา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์   กู้เกียรติกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย วรรณเลิศสกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาสพงษ์ ผิวพอใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.กฤตยา อุทโธ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดร.ติ๊ก แสนบุญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
     
ฝ่ายบริหารจัดการ    
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ            
นางสาวปัญจีรา  ศุภดล  
นางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์  
     

 

 

ที่อยู่ติดต่อ

กองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

     โทรศัพท์ 045-353035 โทรศัพท์ภายใน 3035

  ubusocj@ubu.ac.th

ฝ่ายจัดการวารสาร: นางสาวปัญจีรา ศุภดล และนางสาวจุฑามาศ พฤทธิพันธุ์ 
 

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง