สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2559  สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor =0.151 yes


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1* 
* กลุ่มที่ 1 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสูฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ดังนี้ 
1. ระบบ ThaiJournals Online
2. Webs Site วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนดลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000483
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 เป้นต้นไป

เข้าสู่ระบบ yes

 
ารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

สาขาที่รับตีพิมพ์

1. วิทยาศาสตร์

2. วิศวกรรมศาสตร์

3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ

4. เกษตรศาสตร์

5. สาขาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดออกตีพิมพ์ผยแพร่

ปีละ 3 ฉบับ   ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน

ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  - สิงหาคม

ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม

การพิจารณาบทความก่อนตีพิมพ์

บทความที่ผ่านการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยบทความละ 2 ท่าน 


กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
บรรณาธิการ    
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ  
 
กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ วุฑฒะกุล    
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
  ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์  สถาบันวิทยสิริเมธี
  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รองศาสตราจารย์ ดร. วราวุฒิ ครูส่ง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ   วิโรจนกูฏ  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัมมนา มูลสาร
 
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา     
  ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ฟู่เจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์   
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน    
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย  
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ สนองราษฎร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล
  ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา  
ฝ่ายจัดการวารสาร
 
 
 
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ นางสาวณัชชา อักษรศรี
  นายศุภวัฒน์ ลัทธิ์มนต์ นางสาวประภัสรา ต่างทอง

 
การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา 
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้

1. ส่งต้นฉบับบทความ (ตัวอย่างจาก Template บทความวิจัยและ บทความวิชาการ)

2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ 

3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด (หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารอาจไม่รับพิจารณา) โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

4. การส่งเอกสารต่างๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมล์ได้ 


กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง  รายละเอียด

Download แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับผู้เขียน

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ


 
Online Journal ISSN 1685-7941
 
 
 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561


ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
 ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2561

ICNM 2017

COMPUTATIONAL SCIENCE & BIG DATA FOR SUSTAINABLE AND INNOVATIVE FUTURE AUGUST 2017

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560

 ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560

Special Issue October 2016 :Siam Physics Congress 2016.

ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2559


ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559


 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559


ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558

ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558

ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557

ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557

ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557

ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2556

ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  - สิงหาคม 2556

ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556

ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555

ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555
ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2555
ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2554
ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 (เปลี่ยนเป็นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554
ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2553
ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2553
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2553
ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2552
ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2552
ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2552
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2551
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2551
ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2550
ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550
ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2550
ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2549
ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2548
ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2548 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2547
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2547
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2546
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2546
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2545
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2544
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2540

ที่อยู่ติดต่อ
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353035 โทรสาร 045-353042 โทรศัพท์ภายใน 3035 
 ubuscij@ubu.ac.th
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 131,655 ครั้ง