สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศค่าดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ประจำปี 2560  สำหรับวารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่า Journal Impact Factor =0.113 yes


วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1* 
* กลุ่มที่ 1 หมายถึง วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI (จนถึง 31 ธันวาคม 2562) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสูฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) 

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น โดยมีช่องทางในการเผยแพร่ดังนี้ 
1. ระบบ ThaiJournals Online
2. Webs Site วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000483
ทั้งนี้ นับตั้งแต่วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป

เข้าสู่ระบบ 

ารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
         วัตถุประสงค์  

1. เพื่อเป็นสือกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

2. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์และสามารถอ้างอิงได้

         ขอบเขตวารสาร
          วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research paper) บทความวิชาการ (Academic article)  
          สาขาที่รับตีพิมพ์
1. วิทยาศาสตร์
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
4. เกษตรศาสตร์
5. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 
         ลักษณะของบทความที่จะเสนอตีพิมพ์ในวารสารนี้จะต้องเป็นผลงานที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ และต้องเป็นงานที่ไม่เคยถูกนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องทางวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review) อย่างน้อยบทความละ 2 คน โดยปกปิดชื่อผู้แต่งและชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินบทความ (Double blinded) 
 
           วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กำหนดออกตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 3 ฉบับ ดังนี้
ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 
ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 
ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 
          ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจจะมีการพิจารณาเผยแพร่ฉบับพิเศษ (Special issue)นอกเหนือจากฉบับปกติเป็นรายกรณีไป

 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

บรรณาธิการ    
ศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ รัตนชัยกุลโสภณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
กองบรรณาธิการจากหน่วยงานภายนอก
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ศาสตราจารย์ ดร.สุขสันต์ หอพิบูลสุข   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 
ศาสตราจารย์ ดร.สันติ แม้นศิริ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
  ศาสตราจารย์ ดร.วินิช พรมอารักษ์  สถาบันวิทยสิริเมธี
  รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข ศิริพูล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราวุฒิ ครูส่ง  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณี เดียวอิศเรศ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
 
รองศาสตราจารย์ อุดมศักดิ์ มหาวีรวัฒน์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์    มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ชาญณรงค์ รอดคำ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
กองบรรณาธิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม
  รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ไชยกุลวัฒนา    รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวี เสาหิน
  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์   รองศาสตราจารย์ ดร. สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธารินี ไชยวงศ์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ สนองราษฎร์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์ ไชยคง
  ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา  
ฝ่ายจัดการวารสาร
   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงศ์  ผิวพอใช้
  ดร.สุรสิทธิ์ สุทธิคำภา หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
  นางสาวปัญจีรา ศุภดล นางสาวจุฑามาศ  พฤทธิพันธุ์ 

 
การส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา 
ผู้สนใจสามารถส่งต้นฉบับเพื่อรับการพิจารณาก่อนตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของกองบรรณาธิการ ดังนี้

1. ส่งต้นฉบับบทความ (ตัวอย่างจาก Template)

2. ส่งแบบเสนอต้นฉบับ 

3. ตรวจสอบ Format ต้นฉบับให้ถูกต้องตามที่วารสารกำหนด หากไม่ถูกต้องตามกำหนดวารสารจะไม่รับพิจารณา โดยสามารถศึกษาได้จาก เอกสารคำแนะนำสำหรับผู้เขียน 

4. การส่งเอกสารต่าง ๆ สามารถส่งผ่านทางอีเมลได้ 


 
Download แบบฟอร์มต่างๆ

สำหรับผู้เขียน

สำหรับผู้ทรงคุณวุฒิ


Online Journal ISSN 1685-7941
วารสารปี 2562  
 

 ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2562
 
 วารสารปี 2561
 

ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561
 
 
ลำดับที่ วารสารย้อนหลัง
1 ICNM 2017
2 COMPUTATIONAL SCIENCE & BIG DATA FOR SUSTAINABLE AND INNOVATIVE FUTURE AUGUST 2017
3 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับพิเศษ: กรกฎาคม 2560
4 ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2560
5 ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560
6  ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560
7 Special Issue October 2016 :Siam Physics Congress 2016.
8 ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 กันยายน  - ธันวาคม 2559
9 ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2559
10 ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559
11 ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2558
12 ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2558
13 ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2558
14 ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2557
15 ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2557
16 ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2557
17 ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน ธันวาคม 2556
18 ปีที่ 15 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม  - สิงหาคม 2556
19 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2556
20 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2555
21 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2555
22 ปีที่ 14 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2555
23 ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 ตุลาคม - ธันวาคม 2555
24 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม- มีนาคม 2554
25 ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถุนายน 2554
26 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2554 (เปลี่ยนเป็นวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
27 ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2554
28 ปีที่ 12 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2553
29 ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2553
30 ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2553
31 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2553
32 ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม 2552
33 ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2552
34 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
35 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2552
36 ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2551
37 ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม- สิงหาคม 2551
38 ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม- เมษายน 2551
39 ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2550
40 ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2550
41 ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2550
42 ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2549
43 ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2549
44 ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2549
45 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2548
46 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2548 
47 ปีที่ 6 ฉบับที่ 2กรกฎาคม-ธันวาคม 2547
48 ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2547
49 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม -ธันวาคม 2546
50 ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2546
51 ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2545
52 ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม –มิถุนายน 2545
53 ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ธันวาคม 2544
54 ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2542
55 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน พ.ศ.2540
 
 
 ที่อยู่ติดต่อ 
กองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353035 โทรสาร 045-353042 โทรศัพท์ภายใน 3035 
 ubuscij@ubu.ac.th
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,858 ครั้ง