สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย
การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 1
เอกสาร: หน้าปก รวมบทคัดย่อ (ไม่มี Proceedings)

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 2
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1 l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 2 l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 3 การพัฒนาวิถีชีวิตที่ยั่งยืนด้วยการวิจัยสหวิทยาการ
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ  l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 4 งานวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 1  l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มที่ 2  l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 5   การบูรณาการวิจัยสู่ประชาคมอาเซียน
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l  proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย  ครั้งที่ 6 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การเปลี่ยนแปลงของโลกและภัยธรรมชาติ
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l proceedings สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี l proceedings สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l Proceedings Oral Presentation l Proceedings Poster Presentation 
 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 8 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: บทบาทของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l Proceedings Oral Presentation l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceeding Poster Presentation l หน้าปก Proceedings Poster Presentation
 

การประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 9 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:  ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation l Proceedings Poster Presentation

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 10 การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน:  งานวิจัยกับอนาคตสังคมไทย ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation Proceedings Poster Presentation I ใบแทรกแก้ไขหน้าที่ 108 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ความหลากหลายทางจุลชีวัน : รู้เท่าทันและการประยุกต์ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ l หน้าปก Proceedings Oral Presentation l Proceedings Oral Presentation l  หน้าปก Proceedings Poster Presentation l Proceedings Poster Presentation 

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12  วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เอกสาร: รวมบทคัดย่อ | หน้าปก Proceedings Oral Presentation |  Proceedings Oral Presentation | หน้าปก Proceedings Poster Presentation Proceedings Poster Presentation
 
เว็บไซต์ http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง