สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    งานเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 
 

บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนยี่ บุญคูณลาน (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม (ประเพณ๊ ฮีต 12)

ฐานข้อมูลประเพณี "บุญบั้งไฟ" 
 
 

 
ฐานข้อมูลเสียง หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ
สื่บสานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นายอดิศักดิ์ กิจแสวง
 

 
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 
ชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ
พิธีกรรมในท้อง­ถิ่น "กฐิน"
 

 
ระบบแนะนำและเผยแพร่บทสวดมนต์  คำแปล และหลักคำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 

 
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 
 
วีดีทัศน์รวมรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน จังหวัดอำนาจเริญและมุกดาหาร
 

 
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง: กลุ่มชาติพันะุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 

 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการรับวิกฤติอุทกภัย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

ฐานข้อมูลเครื่องดนตรีอีสาน
 

ฐานข้อมูลนักปราชญ์-หมอชาวบ้าน
 

ฐานข้อมูลสมุนไพร
 

 
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหม
องจังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 121,921 ครั้ง