สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    งานเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม
 
 

การจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์ ของลายผ้าเมืองอุบลราชธานี
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
พิพิธพัณฑ์สมุนไพร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก (ประเพณี ฮีต12)

นิทานก้อม "หลวงพ่อกับเณรน้อย"


บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนแปด บุญเข้าพรรษา (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนเจ็ด บุญซำฮะ (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนหก บุญบั้งไฟ (ประเพณี ฮีต12)

บุญเดือนห้า บุญสงกรานต์ (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนสี่ บุญผะเหวด (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนยี่ บุญคูณลาน (ประเพณี ฮีต 12)

บุญเดือนอ้าย บุญเข้ากรรม (ประเพณ๊ ฮีต 12)

ฐานข้อมูลประเพณี "บุญบั้งไฟ" 
 
 

 
ฐานข้อมูลเสียง หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ
สื่บสานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย นายอดิศักดิ์ กิจแสวง
 

 
สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 
ชุดวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและ
พิธีกรรมในท้อง­ถิ่น "กฐิน"
 

 
ระบบแนะนำและเผยแพร่บทสวดมนต์  คำแปล และหลักคำสอนต่างๆ ในทางพระพุทธศาสนา  (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 

 
ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 
 
วีดีทัศน์รวมรวมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน จังหวัดอำนาจเริญและมุกดาหาร
 

 
กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศลุ่มน้ำโขง: กลุ่มชาติพันะุ์ในประเทศจีนตอนใต้ (ยูนาน และกวางสี) ต้นสายอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)
 

 
ฐานข้อมูลองค์ความรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยกับการรับวิกฤติอุทกภัย (ปีงบประมาณ ๒๕๕๖)

ฐานข้อมูลเครื่องดนตรีอีสาน
 

ฐานข้อมูลนักปราชญ์-หมอชาวบ้าน
 

ฐานข้อมูลสมุนไพร
 

 
ฐานข้อมูลวัฒนธรรมการทอผ้าไหม
องจังหวัดอุบลราชธานี

 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง