สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ทุนเผยแพร่ผลงาน

ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


ทุนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน/ต่ออายุ ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


ทุนการนำเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ 

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ:  2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


ทุนค่าลงทะเบียนการเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย

รายชื่อผู้ได้รับทุนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


ทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

รายชื่อผู้ได้รับค่าตอบแทนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


ทุนค่าตอบแทนที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์)

รายชื่อผู้ได้รับค่าตอบแทนปีงบประมาณ: 2555 l 2556 l 2557 l 2558 l 2559 l 2560


 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 143,856 ครั้ง