สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านการวิจัย
คณะกรรมการด้านการส่งเสริมการวิจัย สร้างนวัตกรรมและบริการวิชาการ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กองบรรณาธิการงานวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน
คณะกรรมการเสริงสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรย์อินทรีย์
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,761 ครั้ง