สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    การเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์                             
                                           “ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง มีผู้ใช้สัตว์ในงานทดสอบ  งานสอน 
                                 และงานผลิตชีววัตถุเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับในต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวของประเทศไทย 
                                 มีมาตรฐานในระดับสากล สภาวิจัยแห่งชาติจึงเห็นควรกำหนด “จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” 
                                 เพื่อให้นักวิจัยและนักวิชาการได้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้สัตว์ อย่างถูกต้อง  เหมาะสม และเป็นผลดีต่อการพัฒนา
                                 คุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อย่างแท้จริง”
                                                                                                                                                     สภาวิจัยแห่งชาติ

คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คกส.มอบ.)                                       

1.   รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม                            ประธานคณะกรรมการ                                          
2. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ รองประธาน 
3. นางสาวเพียงเพ็ญ  ธิโสดา กรรมการ
4. นายณรงค์ชัย  จักษุพา กรรมการ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชารัตน์ สวาสดิพันธ์ กรรมการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาทิพย์ แหลมคม กรรมการ
7. นางสาวจุฑารัตน์  จิตติมณี กรรมการ
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ์  วงบุตดี       กรรมการ
9. นายศุภชัย  วรรณเลิศสกุล กรรมการ
10. นางมัสยา  คำแหง       กรรมการ
11. นายประมวลทรัพย์  นาจอมเทียน  กรรมการ
12. หัวหน้าหน่วยสัตว์ทดลอง  กรรมการและเลขานุการ
13. นางกรชนก  แก่นคำ       ผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางสาวนิตยศรี  วงศ์สุวรรณ        ผู้ช่วยเลขานุการ

กระบวนการพิจารณาและการยื่นขออนุญาตใช้สัตว์ทดลอง

          

 
กำหนดการส่งโครงการเพื่อขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

  กำหนดส่งโครงการ       กำหนดส่งโครงการ   
    กำหนดการประชุมคณะกรรมการ       กำหนดการประชุมคณะกรรมการฯ ปีงบประมาณ 2560   
รอบที่ 1
   1-15 ตุลาคม พ.ศ.2559   วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนพฤศจิกายน 10  พฤศจิกายน พ.ศ.2559
รอบที่ 2
1-15 มกราคม พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนกุมภาพันธ์ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
รอบที่ 3
1-15 เมษายน พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนพฤษภาคม 11 พฤษภาคม พ.ศ.2560
รอบที่ 4
1-15 กรกฎาคม พ.ศ.2560 วันพฤหัสบดีที่สองของเดือนสิงหาคม 10 สิงหาคม พ.ศ.2560
 
หมายเหตุ
            1. หากส่งโครงการไม่ทันตามกำหนดเวลา ฝ่ายเลขานุการจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาในครั้งถัดไป 
            2. หากมีความจำเป็นเร่งด่วน  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณากำหนดให้มีการประชุมวาระพิเศษเพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ได้ตามเหตุผลความจำเป็น  นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในปฏิทินข้างต้น

โครงการวิจัยที่ ยื่นขออนุญาตใช้สัตว์  ปี  2559

 ลำดับที่         รหัสโครงการ                         หัวหน้าโครงการ                       ผลการพิจารณา    
1 1/2559/Research ผศ.ดร.ธนาทิพย์  แหลมคม อยู่ระหว่างการพิจารณา
2 ......................
............................ ......................
              เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณาขออนุญาตใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แบบฟอร์มขออนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
 
 
 
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 131,652 ครั้ง