สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    กลยุทธ์ มาตรการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ผลิต  บัณฑิตที่มีคุณภาพ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน


    
พันธกิจ
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง   

ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างยั่งยืน
3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นำด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง
4. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเกิดสำนึกรักบ้านเกิดและองค์กร
5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และการทำงานอย่างมีความสุข
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

เป้าหมายเชิงนโยบายแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
1. มีผลการประเมินติดอันดับ 1 ใน 20 (QS RANKING) เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
2. มีสัดส่วนหลักสูตรระดับปริญญาตรี : บัณฑิตศึกษา เป็น 50 : 50
3. มีสัดส่วนหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษหรือหลักสูตรนานาชาติ : หลักสูตรที่สอนด้วยภาษาไทย เป็น 15 : 85
4. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : วิทยาศาสตร์สุขภาพ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็น 38 : 12 : 50
5. มีนักศึกษาต่างชาติเป็นร้อยละ ๕ ของจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าในแต่ละปีการศึกษา
6. มีสัดส่วนจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ระดับบัณฑิตศึกษา เป็น 85: 15
7. มีสัดส่วนคุณวุฒิอาจารย์ตรี โท เอก เป็น 2: 38: 60
8. มีสัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. : ศ. เป็น 50: 33: 16.5: 0.5
9. มีกลุ่มงานวิจัยอย่างน้อย 1 กลุ่มที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศ
10. ร้อยละของจำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และภาคอุตสาหกรรม เป็นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับผลงานวิจัยทั้งหมด
11. มีสัดส่วนงบประมาณจากรัฐ : รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา: รายได้จากงานวิจัยบริการวิชาการ เป็น 50: 40 10
 12. ผลการประเมินการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวติดอันดับ 1 ใน 100 ของโลก

ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4  อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตสำนึกรักบ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย
เป้าประสงค์ :   นักศึกษา บุคลากร และชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า และร่วมสืบสานประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น และ แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงได้รับการพัฒนาให้เป็นที่สนใจจากภายนอก
กลยุทธ์ 4.1 :พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ 4.2 :สร้างแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
กลยุทธ์ 4.3 :ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสำนึกรักบ้านเกิดและเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตการดำเนินงาน

ที่

 กลยุทธ์

วัตถุประสงค์

แนวทางการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย

1

พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม    

เพื่อสร้างความเชื่อมโยงงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่วน

1.    กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินงานโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษา

2.    สร้างความเชื่อมโยงงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.    ประเมินประโยชน์และผลกระทบของการดำเนินงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม และนำผลไปพัฒนาระบบและกลไกตามกระบวนการ PDCA

1. ร้อยละของจำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา

2

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม ต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าเหล่านั้นได้ 

  

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาและบุคลากร ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น

 

1. พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3. ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชน ร่วมกิจกรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม ของชาติและท้องถิ่น

4. จัดให้มีกิจกรรมและพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อต่อยอด สร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม

1. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 70 โครงการ

2.จำนวนของนักศึกษา บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมายโครงการ

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3.51

4. มีจำนวนโครงการที่ได้รับการต่อยอด ขยายผล นำไปใช้ประโยชน์ โดยผู้อื่น ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ

3

รวบรวม องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้ในด้านต่างๆ

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรในจังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่รวบรวม ผ่านสื่อประเภทต่างๆ และแหล่งเรียนรู้

3. เพื่อพัฒนาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
 

1.     พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.     สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายวัฒนธรรมทั้งภาครัฐและเอกชน
3.     สนับสนุนทุนในการศึกษาหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4.     จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงอย่างเป็นระบบ โดยการจำแนกหมวดความรู้ และพร้อมให้บริการ
5.     การแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรกับกลุ่มประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
6.     สนับสนุนให้องค์การ หน่วยงานภายนอก และประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเก็บ สืบค้น และจัดทำข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัย
7.     สร้างแหล่งเรียนรู้พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ

1.  จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15 องค์ความรู้

2.  จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 10 องค์ความรู้ (ที่ได้จากปีที่แล้วมาเผยแพร่)

3.  มีแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า 1 แหล่งเรียนรู้ (เฉพาะระดับสถาบัน)

4.

นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.)

1. พัฒนาความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ภาครัฐและเอกชน

3. ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เพื่อความยั่งยืน

1.    จำนวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล ไม่น้อยกว่า 15องค์ความรู้

2.    จำนวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า 10 องค์ความรู้ (ที่ได้จากปีที่แล้วมาเผยแพร่)

5

ปลูกฝังจิตสำนึกรัก ท้องถิ่นและประเทศชาติ

เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศชาติเพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจ หวงแหน และสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ

 

1. สร้างความร่วมมือกับชุมชนในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนนอกมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษาทำกิจกรรมในวาระที่สำคัญต่างๆ ของประเทศร่วมกับส่วนราชการ/ชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดความร่วมมือและตระหนักถึงความสำคัญของประเพณี วัฒนธรรมที่เป็นวาระของชาติ

1.    มีโครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก อย่างน้อย 1 โครงการ

2.    มีการดำเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 1 โครงการ

    
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 110,348 ครั้ง