สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    กลยุทธ์ มาตรการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
          ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ดังนี้

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน


    
พันธกิจ
1.       สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  มีคุณธรรมนำความรู้  คิดเป็น  ทำเป็น  และ ดำรงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง
2.       วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
3.       บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
4.       ทำนุบำรุง  ฟื้นฟู  ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
1.       บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ และมีสมรรถนะในการประกอบอาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม
2.       องค์ความรู้ นวัตกรรมที่พัฒนาขีดความสามารถ และยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน
3.       งานบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และสุขภาวะ
4.       เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและในวิถีชุมชน

วัตถุประสงค์
1.  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ  สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพและมีความสุขในการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพสูงให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้แข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียน
2. สร้างองค์ความรู้  พัฒนานวัตกรรมจากการวิจัย  และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน  สังคมและประเทศ  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน  รวมทั้งพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ดีขึ้น
3.  บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีจากความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ การจัดการสุขภาวะและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ขยายไปสู่สังคมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน และเชื่อมโยงกลับสู่การเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
4.  ศึกษา เรียนรู้ สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟู เพื่อธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคม และการประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
5. ริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ บุคลากรมีคุณภาพและมีความสุข

ยุทธศาสตร์การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่  5
               สืบสาน เผยแผ่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน

มาตรการในการดำเนินงาน
1.  พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
2. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแผ่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี โดยเน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประเทศในอาเซียน
3  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ระวัติศาสตร์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม และมีสุนทรียภาพทางศิลปะตลอดจนรู้เท่าทันวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ

นโยบายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1.  มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ  
2. มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป โดยมุ่งเน้นและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรม 4ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก 2) ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน 3) ด้านภาษา วรรณกรรม ตำนาน ผญา สุภาษิต และ 4) ด้านความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี
3.  เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะ  วัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ
4. มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยดำเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 92,683 ครั้ง