สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด
กลยุทธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
กลยุทธ์ที่ ๓.พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพื่อยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติและภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยและส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
มาตรการ ๓.๑: พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถดำเนินงานเชิงรุกได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มาตรการ ๓.๒: ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นให้เข้มแข็งและโดดเด่นเป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
มาตรการ ๓.๓: ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
มาตรการ ๓.๔: ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
มาตรการ ๓.๕: พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการวิจัยศูนย์ความเชี่ยวชาญอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มาตรการ ๓.๖: การเผยแพร่ ประยุกต์ใช้ จัดการความรู้ การบูรณาการวิจัย การเรียนการสอน บริการวิชาการ เชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม
มาตรการ ๓.๗: การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์และตัวชี้วัด โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ 
 
     จากแผนกลยุทธ์และมาตรการดำเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย  โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ได้ถ่ายทอดลงสู่แผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน  ทั้งนี้ เพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์การดำเนินงาน  เพื่อให้สามารถกำหนดกิจกรรม / โครงการ  ในการดำเนินงานซึ่งเป็นหน่วยย่อยที่สุดในการที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้  โดยโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน 3 ประเด็น ดังนี้
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์     ผลการดำเนินงานด้านการวิจัย  บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์/มาตรการ

 1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาคมทุกภาคส่วนในการจัดทำแผนแม่บท
 2. การจัดทำแผนแม่บทการดำเนินงานทุก 4 ปี
 3. การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน
 4. กระบวนการสร้างความเข้าใจในการนำแผนยุทธศาสตร์สู่การดำเนินงานของคณะ หน่วยงาน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์   ผลงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์/มาตรการ
 1. ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจในการบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
 2. พัฒนาระบบติดตามประเมินผลโครงการ
 3. พัฒนาการบริหารจัดการภายในโครงการจัดตั้งกองส่งเสริมการวิจัย ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะ สำนัก
 4. สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าประสงค์    องค์ความรู้จากงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์และถ่ายทอดสู่ประชาชน
กลยุทธ์/มาตรการ
 1. พัฒนาระบบและกระบวนการรวบรวมและคัดสรรองค์ความรู้
 2. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกิดจากผลงานวิจัย
 3. ส่งเสริมการนำผลงานไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการวารสาร มอบ. เพื่อเป็นวารสารวิชาการระดับชาติ
 5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
 
 

สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ : 0-4535-3042, 0-4535-3035 โทรสาร: 0-4528-8508

จำนวนผู้เข้าชม 147,761 ครั้ง