กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

   วิสัยทัศน์

"องค์กรแห่งคุณภาพที่เป็นศูนย์กลางของข้อมูลและสารสนเทศ

ด้านนโยบายและแผน เพื่อสนับสนุนภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย" 

 
 

 พันธกิจ

1. อำนวย ประสาน ประมวล วิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                      2. จัดทำและเสนอแนวทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                      3. วิเคราะห์และเสนอแนวทางเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและการตัดสินใจของผู้บริหาร

                      4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำวิจัยสถาบัน

                      5. ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณตามนโยบาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

                      6. นำผลที่ได้จากการดำเนินงานและองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาระบบกระบวนการทำงาน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ

 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง