กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
การรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
1. แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    ดาวน์โหลด 
2. แบบฟอร์มสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561     ดาวน์โหลด 

 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 39,062 ครั้ง