กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  
      1. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายยกเว้นหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      2. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
      3. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์
      4. การโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ (เฉพาะครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
      5. การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมกรณีที่ไม่เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
      6. การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมกรณีที่เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
      7. การขออนุมัติใช้หรือยืมเงินทุนสำรองมหาวิทยาลัย
      8. การขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง