กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      คลิก           
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เล่มแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผล            คลิก          
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 35,033 ครั้ง