กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)
ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (EB10)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 เล่มรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561      คลิก  
 เล่มแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการกำกับติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561                      คลิก  
 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 และ 4  ดังนี้ 
 
ช่วงเวลา แบบรายงาน   
ณ สิ้นไตรมาส 3  1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ดาวน์โหลด  
ณ สิ้นไตรมาส 4 1. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
  2. แบบรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด 

    *กำหนดให้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ และเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงานมายังกองแผนงาน
ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 และที่ E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 37,725 ครั้ง