กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ITA ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2561
ITA ตัวชี้วัดที่ 4.2 การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน�

1. คู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561_2562 ดาวน์โหลด
2. บันทึกข้อความขอให้ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน��ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
3. แบบฟอร์มการประเมินการควบคุมที่มีอยู่ โอกาส ผลกระทบ และมาตรการ/แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน�� ดาวน์โหลด�


 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง