กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบฟอร์มรายงานผล
แผนปฏิบัติการว่าด้วยการขจัดความรุนแรงต่อสตรีของประเทศไทย  
    หนังสือ   
    แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม/โครงการ   
   
คำรับรองการปฏิบัติราชคณะ/สำนัก  
    ปี 2560   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,943 ครั้ง