กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบฟอร์มข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม  
    บันทึกข้อความ เรื่อง การจัดทำข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
    แบบฟอร์มการกรอกข้อมูลตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง