กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผนงาน ระดับสำนักงานอธิการบดี
(ร่าง) รายงานการประชุม  
    (ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผนงาน ระดับสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2560 วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560   
    แบบฟอร์มการขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะทำงานด้านการวางแผน ระดับสำนักงานอธิการบดี   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง