กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
ข้อมูลแบบสอบถาม ประจำปีการศึกษา 2559 (Raw data) 
    คณะเกษตรศาสตร์       คณะเภสัชศาสตร์      คณะรัฐศาสตร์
    คณะวิทยาศาสตร์       คณะพยาบาลศาสตร์      คณะบริหารศาสตร์
    คณะวิศวกรรมศาสตร์       วิทยาลัยแพทย์และการสาธารณสุข       คณะศิลปศาสตร์
    คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       คณะนิติศาสตร์      สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ
         สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แบบฟอร์มแบบประเมิน ประจำปีการศึกษา 2559
    แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร 
     
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 28,030 ครั้ง