กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร
สรุปรายงานผล 
    รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 
 
แบบฟอร์มแบบประเมิน
    แบบประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559  
     
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,942 ครั้ง