กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 5 ปี (2560-2564)
แผนยุทธศาสตร์  
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564)  
   
แบบฟอร์มการติดตามผล  
    แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560   
    แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 28,030 ครั้ง