กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ระดับคณะ/หน่วยงาน และ ระดับมหาวิทยาลัย
 
 
ระดับสำนักงานอธิการบดี  
 

 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,942 ครั้ง