กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (2560-2564)
 แผนกลยุทธ์สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง