กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    หนังสือ   
    แบบฟอร์ม ทม.01 ทม.03 และ ทม.05   
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         บันทึกข้อความ 
         แบบฟอร์ม 
 
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         หนังสือ 
         บันทึกข้อความ 
         ประเด็นปัญหา 
         แบบฟอร์ม 
 
   
การดำเนินงาน  
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
    แบบฟอร์ม สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการในแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
        ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ TOR
 
 
    คู่มือการใช้งานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    โปรแกรมบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         Version Office 32 bit
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 30,412 ครั้ง