กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การดำเนินงาน  
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
    แบบฟอร์ม สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการในแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
        ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ TOR
 
 
    คู่มือการใช้งานงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    โปรแกรมบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
         Version Office 32 bit
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 27,238 ครั้ง