กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    นโยบายและแนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
        วันที่ 9 ตุลาคม 2561
    แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562   
   
การชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    หนังสือ   
    แบบฟอร์ม ทม.01 ทม.03 และ ทม.05   
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         บันทึกข้อความ 
         แบบฟอร์ม 
 
    ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 
         หนังสือ 
         บันทึกข้อความ 
         ประเด็นปัญหา 
         แบบฟอร์ม 
 
   
การดำเนินงาน  
    ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์ม DATA PROJECT   
    แบบฟอร์ม หลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญข้อเสนอโครงการ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์   
    แบบฟอร์ม สรุปรายละเอียดข้อเสนอโครงการในแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม การจัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดนักเรียนทุน (อัตราใหม่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แบบฟอร์ม รายละเอียดผู้มีความสามารถพิเศษหรือผู้เกษียณอายุราชการเพื่อเป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
        ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ TOR
 
 
    คู่มือการใช้งานโปรแกรมงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์   
    โปรแกรมบันทึกงบลงทุนหมวดค่าครุภัณฑ์
         Version Office 32 bit 
 
   
แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
    แนวทางการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน หมวดค่าจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก   
    แบบฟอร์มสรุป และ TOR ลูกจ้างชั่วคราว   
    ตารางตรวจสอบคุณสมบัติลูกจ้างชั่วคราว   
    ตารางตรวจสอบภาระงานสอนตามข้อบังคับภาระงานอาจารย์   
    บันทึกข้อความ ว 933 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561   
    หลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญและผู้เกษียณอายุราชการ   
   
สำนักงานอธิการบดี  
    แบบฟอร์ม DATA PROJECT (ปรับปรุง 16 ต.ค. 61)    
    ขั้นตอนการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) ระบบวางแผนงบประมาณ   
    ความเชื่อมโยงแผนงาน หน่วยงาน กิจกรรมย่อย ในระบบแผนงบประมาณ (UBUFMIS) สำนักงานอธิการบดี ประจำปี 2562   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,942 ครั้ง