กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
    การจัดทำแผนจ่ายประจำปี 2561 (คณะ-วิทยาลัย-สำนัก)   
    การจัดทำแผนจ่ายประจำปี 2561 (สำนักงานอธิการบดี)   
    แผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์
        และลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (Xlsx)   
    แบบฟอร์มข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาทำความสะอาด และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560) (Xlsx)   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง