การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
 

การดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปฏิทินการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
           ภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
ดาวน์โหลด

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
           ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ระดับมหาวิทยาลัย

 
  ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน            ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2560) 
            รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ภายในวันที่ 10 เมษายน 60 
            พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่อีเมลล์ ubuplanning@ubu.ac.th 
 
                  ** ระดับมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด   
                  ** ระดับคณะ/หน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
           ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2560) 


            รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 60
            พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่อีเมลล์ ubuplanning@ubu.ac.th 
 
                 ** ระดับมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด   
                 ** ระดับคณะ/หน่วยงาน  ดาวน์โหลด 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
           ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560) 

       
            รายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
           ภายในวันที่  6 ตุลาคม 60 
พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลที่อีเมลล์ ubuplanning@ubu.ac.th 
 
                  ** ระดับมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลด  
                  ** ระดับคณะ/หน่วยงาน  ดาวน์โหลด 

 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขที่ 85 ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 46,045 ครั้ง