กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ติดตามผลสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มการรายงานผล สำนักงานอธิการบดี  
    แบบรายงานผลการดำเนินงาน แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติงาน พ.ศ. 2560_2564   
    แบบฟอร์มแบบสำรวจสภาพและการใช้งานครุภัณฑ์ด้าน ICT สำนักงานอธิการบดี   
    แบบฟอร์มแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 25,814 ครั้ง