กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564
การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
    ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2561    
    บันทึกข้อความการติดตามผลการดำเนินงาน   
   
การดำเนินงาน  
    ปฏิทินการดำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (Pdf)  
    ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Pdf)  
    ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Xlsx)  
    คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Pdf)  
    คำอธิบายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน (Docx)  
    แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560-2564 (Pdf)  
   
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4   
    บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 (Pdf)   
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาิวทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Xlsx)   
    บันทึกข้อความ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Pdf)  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาิวทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (Xlsx)  
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 38,833 ครั้ง