กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานการประชุมกลุ่มงานงบประมาณ
รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2560  
   
รายงานการประชุมประจำปีงบประมาณ 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 24 พฤษภาคม 2559  
    รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559  
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,420 ครั้ง