กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    การจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
แบบฟอร์ม  
    แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
   
การรายงานผลการดำเนินงานในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว  
    แบบฟอร์มติดตามผลการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินงบประมาณ 2560   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง