กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ติดตามผลรายงานประจำปีมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มการรายงานผล รายงานประจำปี  
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 2 การดำเนินงานตามกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย   
    แบบฟอร์มรายงานประจำปี ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ   
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,421 ครั้ง