กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
 
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง