กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
สรุปรายงานผล 
    รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต (ระดับปริญญาตรี) ประจำปีการศึกษา 2559 
 
แบบฟอร์มแบบสอบถาม  
    แบบฟอร์มแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560   
    แบบฟอร์มแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559   
 doc  
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,417 ครั้ง