กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แบบฟอร์มรายงานผลแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 แบบฟอร์ม แผนการรับนักศึกษา ปี 2560-2564  Click
 แบบฟอร์ม เสนอโครงการปราบปรามทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560-2564  Click
   
  
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,943 ครั้ง