กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2562 Click
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561-2564 Click‏
แผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2561-2564 Click‏
   
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,420 ครั้ง