กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานประจำปี 2559
       
รายงานประจำปี         Good University Report 2016
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
 
AmazingCounters.com
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,418 ครั้ง