กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    รายงานประจำปี 2558
       
    รายงานประจำปีมหาวิทยาลัย    
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
 
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิติศาสตร์
 
คณะรัฐศาสตร์ สำนักวิทยบริการ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,943 ครั้ง