กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนยุทธศาสตร์ชาติ
รวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแผนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ  Click‏
แผนการปฏิรูประเทศ 11 ด้าน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (มี.ค. 2561)  Click‏
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (มิถุนายน 2561)  Click
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พฤษภาคม 2561)  Click
(ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  Click
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ฉบับย่อ Click‏
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ฉบับสมบูรณ์ [PDF]  Click‏
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  Click‏
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร Click‏
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) Click‏
Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  Click‏
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579  Click‏
(ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  Click‏
   
ระบบ eMENSCR  Click‏
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,421 ครั้ง