กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับสมบูรณ์ [PDF]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 กระทรวงศึกษาธิการ [PPT]  Click
 แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี กับการบูรณาการสู่แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัด [PPT]  Click
 กรอบแนวทาง "การจัดทำแผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"  [PPT]  Click
 กรอบทิศทางแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2574 กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) [PPT] Click‏
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) กระทรวงศึกษาธิการ Click‏
 แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กระทรวงศึกษาธิการ Click
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,419 ครั้ง