กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนแม่บทอื่นๆ 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 ปฏิทินการดำเนินงานการรายงานผลตามตัวชี้วัด 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 บันทึกข้อความการรายงานผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส 4 ประจำปี พ.ศ. 2561 
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 
 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ไตรมาส 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 41,780 ครั้ง