กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 คำอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 
 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนแม่บทอื่นๆ 
 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 ปฏิทินการดำเนินงานการรายงานผลตามตัวชี้วัด 
 
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 ณ สิ้น ไตรมาส 2 
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 44,420 ครั้ง