กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    -. บุคลากรกองแผนงาน .-

 

 
ชื่อ : ผศ.ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ    
      ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 045-353044


ชื่อ : ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
โทรศัพท์ : 045-353044

 ชื่อ : นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทรศัพท์ : 045-353041
อีเมล์ :  theerasak.c@ubu.ac.th


งานนโยบายและยุทธศาสตร์ งานแผนงบประมาณ งานสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ งานบริหารทั่วไป
   

ชื่อ : นายบัณฑิต   บุญจูง 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : pandit28@hotmail.com

ชื่อ : นางนิตยา ศรีใส

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : nit_3046@hotmail.com

ชื่อ : นายศุภชัยโชติ  กองผ้าขาว 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : supachaichot.k@ubu.ac.th

ชื่อ : นางสุจิตร  ทรงสุคนธ์

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : suji609@hotmail.co.th

     
ชื่อ : นายศุภชัยโชติ  กองผ้าขาว 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : supachaichot.k@ubu.ac.th

 
ชื่อ : นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ์ 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : nantawan.c@ubu.ac.th

 
ชื่อ : นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : aoy_flogzy@hotmail.com

 
ชื่อ : นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : rat_4996@hotmail.com

 
   
ชื่อ : นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร์
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : aoy_flogzy@hotmail.com

ชื่อ : นายบัณฑิต   บุญจูง 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : pandit28@hotmail.com

    ชื่อ : นายอุบล  ถานะ
ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : adubolth@ubu.ac.th

     
  ชื่อ : นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : rat_4996@hotmail.com

   
      E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th
© 08/2018

 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 42,942 ครั้ง