กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี
 
    -. บุคลากรกองแผนงาน .-

 

 
ชื่อ : ผศ.ดร.จุฑามาส  จิตต์เจริญ    
      ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 045-353044


ชื่อ : ดร. จรวยพร แสนทวีสุข

ตำแหน่ง : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ
โทรศัพท์ : 045-353044

 ชื่อ : นายธีระศักดิ์ เชียงแสน

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทรศัพท์ : 045-353041
อีเมล์ :  adtheech@ubu.ac.th


ชื่อ : นายสุนทร  กมูลลึก

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 045-353046
อีเมล์: adsoonka@ubu.ac.th
งานหลัก : แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการระดับมหาวิทยาลัย

ชื่อ : นางนิตยา ศรีใส

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : nit_3046@hotmail.com
งานหลัก : การงบประมาณ

ชื่อ : นายมารุต  รุ่งเรือง 

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ :  marut_r@hotmail.com
งานหลัก : สารสนเทศ/ติดตามผล

ชื่อ : นายบัณฑิต   บุญจูง 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : pandit28@hotmail.com
งานหลัก : แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการระดับสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ : นางสาวภาวิตา  ก้อนด้วง 
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : phawibew@gmail.com
งานหลัก : การบริหารงบประมาณ

ชื่อ : นางสุรางคณา  แสนทวีสุข 
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  045-353046
อีเมล์ : rat_4996@hotmail.com
งานหลัก : การบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย

ชื่อ : นางทัศนีย์  ปัญญา
       ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : tassanee.nice@hotmail.com
งานหลัก : งานสารสนเทศ/การบริหารความเสี่ยงระดับสำนักงานอธิการบดี

ชื่อ : นางสุจิตร  ทรงสุคนธ์
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
โทรศัพท์ :  045-353045
อีเมล์ : suji609@hotmail.co.th
งานหลัก : งานบริหารทั่วไป

  ชื่อ : นายอุบล  ถานะ
ตำแหน่ง : พนักงานอาคารสถานที่
โทรศัพท์ :  045-353043
อีเมล์ : adubolth@ubu.ac.th
งานหลัก : รับส่งเอกสาร/พัสดุ

     © 2017
 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 045-353043-3046 แฟกซ์ 045-353046

E-mail : ubuplanning@ubu.ac.th

จำนวนผู้เข้าชม 25,809 ครั้ง