ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาระบบการรับ-จ่ายเงิน


2. พัฒนาระบบงานพัสดุ

3. พัฒนาระบบงานบัญชี

4. พัฒนาระบบการตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ์การใช้จ่ายเงิน


 


กลยุทธ์

1. กำหนดเป้าหมาย
    สร้าง กลไกและกระบวนการทำงาน วางแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และประเมินผลได้ตลอดเวลา สร้างดัชนีวัดผลและระบบการติดตามตรวจสอบ


2. เปลี่ยนแปลงกลไกการทำงาน
    เน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เน้นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และถูกต้อง โดยใช้ทรัพยากรที่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด


3. ให้ความสำคัญกับการศึกษาตลอดชีวิต
    เน้นกลไกสำคัญของกระบวนการการศึกษา ซึ่งก็คือ การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของนักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคนทุกหมู่เหล่า มีการประเมินและปรับปรุงตลอดเวลา
 

 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง