วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
ศูนย์กลางการคลังที่เชื่อถือได้ และตรงเวลา
 

ค่านิยมร่วม (Shared Values)       
 
ธรรมาภิบาล และจิตบริการ
 

 
พันธกิจ

1. บริการรับ – เบิกจ่าย – รายงาน เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณและเงินรายได้ ให้กับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ดำเนินการด้านการจัดหาและควบคุมพัสดุ ให้กับทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและภาพรวมของมหาวิทยาลัย

3. ตรวจสอบ ควบคุมและรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกแหล่งเงินให้กับทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี และภาพรวมของมหาวิทยาลัย

4. จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน เพื่อการสืบค้นและตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

 
วัฒนธรรมองค์กร

จาก อำนาจ                    เป็น          หน้าที่ให้บริการ
จาก ถูกใจ                      เป็น          ถูกต้อง และถูกระเบียบ
เน้น ผลงาน                    มากกว่า    วิธีการ
เน้น คุณภาพทางจิตใจ    มากกว่า    ความสามารถ
เน้น คุณภาพ                  มากกว่า    ปริมาณ
เน้น การทำงาน ตามความถนัด และความชอบ

 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง