ผู้บริหารกองคลัง

รศ.ดร.นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข

อธิการบดีมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี

 


นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน

โทร.  3098

 

 
นายรัชชนนท์  แกะมา
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษ
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 3028
 
 
 

กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85  ถ.สถลมาร์ค  ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ  จ.อุบลราชธานี  34190 โทรศัพท์ 045-353018   โทรสาร  045-288390

จำนวนผู้เข้าชม 43,035 ครั้ง